Poziv na dostavu ponude za usluge

  • 17.05.2021.

UR. Br.: 1-21-069
Zagreb, 17.05.2021.

Poziv se dostavlja u sklopu nabave usluga za potrebe projekta Balkan Detox LIFE LIFE19 GIE/NL/001016 punog naziva “Jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv trovanja divljih životinja i podizanje svijesti o problemu trovanja u Balkanskim zemljama”:

„IZRADA SOCIO-EKONOMSKE ANALIZE PERCEPCIJA I UZROKA O PRAKSI NAMJERNE UPOTREBE OTROVA ZA ISKORJENJIVANJE NEPOŽELJNIH ŽIVOTINJA“

NARUČITELJ:
Udruga BIOM, Čazmanska 2, 10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01 5515 324
OIB: 02969783432
www.biom.hr

Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom. Predstavnik je Hrvatske u BirdLife International-u, svjetskoj krovnoj organizaciji za zaštitu ptica. Udruga Biom se bavi zaštitom vrsta i staništa, borbom protiv krivolova i drugih opasnosti za živi svijet, okupljanjem zaljubljenika u prirodu, organizacijom volontiranja, edukacijom mladih i odraslih, istraživanjima te zagovaranjem promjena koje pozitivno utječu na prirodu i okoliš. Misija Bioma je očuvati bioraznolikost zbog dobrobiti prirode i društva.

Kontakt osoba za komunikaciju o pozivu:
Nera Fabijanić, koordinatorica projekta Balkan Detox LIFE
nera.fabijanic@biom.hr
Mob: +385 98 93 77 222

1. KONTEKST
Trovanje je jedan od najčešćih i najopasnijih načina istrebljivanja predatora diljem svijeta. Najčešći način trovanja životinja u Hrvatskoj je ilegalno i namjerno postavljanje zatrovanih mamaca, kao način borbe protiv šteta koje predatori mogu uzrokovati u stočarstvu i lovstvu. Prilikom ovakvih pokušaja trovanja redovito stradavaju druge životinje – pa čak i ljudi! Bjeloglavom supu, u Hrvatskoj zaštićenoj vrsti, to je i danas jedna od najvećih prijetnji. Trovanje je doprinijelo izumiranju ili smanjenju broja supova u većem dijelu Europe. Od četiri vrste europskih supova, dvije su na rubu izumiranja (kostoberina i sup starješina). U zadnjih 20 godina pronađeno je 465 otrovanih supova u 227 odvojenih slučajeva trovanja u zemljama jugoistočne Europe. Pronađene ptice zasigurno su samo manji dio ukupne brojke.
Bjeloglavi sup, danas ponos Cresa i Kvarnera, nekoć je živio na teritoriju gotovo čitave Hrvatske, zajedno s još dvije vrste supova – starješinom i crkavicom. Supovi su efikasno uklanjali lešine iz prirode i time nas štitili od antraksa i drugih zaraznih bolesti. Godine i godine namjernog trovanja vukova, medvjeda, čagljeva i pasa rezultirale su stradavanjem značajnog broja ostalih divljih životinja. Tako su sup starješina i crkavica izumrli u Hrvatskoj, a bjeloglavi sup opstao je samo na Kvarnerskim otocima gdje stoka nije imala gotovo nikakvih neprijatelja, stoga ni praksa trovanja nije bila raširena. Dovođenjem divlje svinje na Cres i povremenim dolascima čagljeva na Kvarnerske otoke, lokalno stanovništvo dobilo je nove neprijatelje te se i ondje, na tradicionalno sigurnim lokalitetima za supove, počelo trovati divlje životinje, time i supove.
Zbog mogućih opasnosti, trovanje je zabranjeno u svim zemljama Europe još od 1980-ih, ali se, nažalost, i dalje koristi kao naizgled „brzo i jeftino rješenje“ problema koje vlasnici stoke te neodgovorni lovci imaju sa zvijerima (najčešće s vukovima i čagljevima), podivljalim psima ili prekomjernim brojem divljih svinja. Zbog loše provedbe i primjene zakona te jednostavne nabavke otrova, ova opasna praksa nastavlja se provoditi. Na području čitave Hrvatske neodgovorni pojedinci i dalje truju divlje životinje. Prilikom pokušaja trovanja čagljeva 2018. stradalo je 10 škanjaca u srcu Parka prirode Lonjsko polje, a neslužbeni podaci (službeni ne postoje) upućuju na trovanja u raznim krajevima Hrvatske. Najpoznatiji je slučaj s Raba iz 2004. kada je trovanjem usmrćeno 20-ak supova. Krivci nikad nisu osuđeni. Kao žarišta trovanja divljih životinja identificira se područje Kvarnerskih otoka, Lika i Dalmatinska Zagora (županije: Primorsko-goranska, Ličko-Senjska i Splitsko-dalmatinska).
Ovo istraživanje će se izvršiti u sklopu projekta BalkanDetox LIFE. Glavni cilj projekta je poboljšanje upravljanja incidentima trovanja i postizanje značajnog smanjenja smrtnosti supova i drugih pogođenih divljih vrsta životinja, osiguravajući stvarni i kontinuirani angažman relevantnih državnih institucija u borbi protiv ovog pitanja te osvješćivanje javnosti o ovom problemu.
Cilj istraživanja je dobivanje jasnijeg uvida u motivaciju i uzroke slučajeva trovanja u žarištima te percepcije i stavova prema prirodnim vrijednostima i samom trovanju, kojeg imaju različite interesne grupe unutar lokalnih zajednica. Istraživanje je potrebno provesti kako je dalje opisano u poglavlju 3. Opis usluge.

2. METODOLOGIJA
Ponuditelj treba osmisliti metodologiju istraživanja, a sukladno pravilima struke. Istraživanje treba biti provedeno na reprezentativnom uzorku ciljanih skupina te metodama koje omogućavaju prikupljanje podataka dostatnih za ispunjavanje ciljeva istraživanja.
U ovom zadatku je potrebno koristiti postojeće statističke podatke, kao i druge pokazatelje iz službenih izvora (Državni zavod za statistiku, Zavod za zapošljavanje, Uprava za lovstvo, i sl.) te sve druge relevantne raspoložive izvore i načine prikupljanja informacija koje mogu poslužiti za utvrđivanje odgovora na gore postavljena istraživačka pitanja. Odabranom ponuditelju će biti na raspolaganju sve prethodno napravljene studije i istraživanja koja su provedena u sklopu projekta te ostala relevantna projektna dokumentacija.
Prilikom osmišljavanja metodologije preporučuje se korištenje metoda koje ne oduzimaju previše vremena sudionicima istraživanja. Prije same provedbe istraživanja potrebno je dobiti konačno odobrenje predložene metodologije od strane Naručitelja.

3. OPIS USLUGE
Predmet ugovora je dizajn socio-ekonomske analize uzroka i percepcija o ilegalnom trovanju, koordinacija provedbe analize i interpretacija rezultata.
Cilj istraživanja je:
● bolje poznavanje i razumijevanje percepcija i stavova vezanih uz slučajeve trovanja divljih životinja,
● bolje razumijevanje uzroka trovanja,
● bolje razumijevanje percepcija i razine svijesti o prirodnim vrijednostima i očuvanju divljih vrsta životinja – predatora, strvinara i grabljivica,
Za provedbu ovog istraživanja potrebno je izraditi dvije ankete za dvije različite ciljane skupine. Jedna anketa će se provesti na području 3 županije: Primorsko-goranska, Ličko senjska i Splitsko-dalmatinska na ciljanim skupinama (lovci, poljoprivrednici i stočari). Druga anketa će se provesti sa zaposlenicima državnih institucija (npr. Državni inspektorat, nadležna ministarstva i sl.).
Provedbom ovog zadatka potrebno je ispitati sljedeće stavove, ponašanja i percepcije ciljanih skupina:
– O trovanju: stav prema trovanju divljih životinja općenito i konkretno na lokalnoj razini; razlozi za trovanje; obrasci ponašanja pri nabavci/kupnji i upotrebi otrova
– O prirodnim vrijednostima: razina znanja/svijesti; razumijevanje ekološke uloge predatora i strvinara u ekosustavima

Provedbu anketiranja osigurava Izvršitelj. Potrebno je provesti anketu sa svakom ciljnom skupinom u dva navrata – po jednu u 2021. i 2025. godini.
Nakon istraživanja u 2021. godini Naručitelju je potrebno dostaviti sirove podatke istraživanja te napraviti izvještaj koji će sadržavati analizirane i interpretirane rezultate istraživanja.
Nakon istraživanja u 2025. godini Naručitelju je potrebno dostaviti sirove podatke istraživanja te napraviti završni izvještaj koji će sadržavati analizirane i interpretirane rezultate istraživanja, kao i usporedbu s obzirom na rezultate istraživanja iz 2021. godine.Tijekom provedbe Izvršitelj treba održavati redovitu komunikaciju s Naručiteljem.
PRILIKOM PROVEDBE ISTRAŽIVANJA POTREBNO JE:
• Voditi i Naručitelju dostaviti evidenciju osoba i institucija uključenih u istraživanje (potpisna lista).
• Paziti na zaštitu osobnih podataka ispitanih pojedinaca te njihovu suglasnost za sudjelovanje.
• Na svim materijalima koristiti elemente vidljivosti projekta sukladno naputku Naručitelja.

Isporuka i rokovi
Finalizacija prijedloga metodologije istraživanja 04.06.2021.
Izrada dvije ankete za ciljne skupine 18.06.2021.
Koordinacija provedbe 1. kruga istraživanja i predaja izvještaja 24.12.2021.
Koordinacija provedbe 2. kruga istraživanja i predaja izvještaja 26.05.2025.
Finalni izvještaj o rezultatima istraživanja 25.07.2025.

Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Pošto se radi o projektu u sklopu kojega Udruga nema pavo na odbitak pretporeza, cijene će se uspoređivati u bruto iznosu.

4. UVJETI NABAVE
Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
• način izvršenja: temeljem ugovora
• rok početka izvršenja usluge: odmah po obostranom potpisu ugovora
• rok završetka izvršenja usluge: 20.08.2025.
• rok valjanosti ponude: 30 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponude
• rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje će se provesti u tri obroka i to:
1. 20% vrijednosti sklopljenog Ugovora nakon Finalizacija prijedloga metodologije istraživanja i izrade upitnika, odobrenog od strane Naručitelja
2. 30 % vrijednosti sklopljenog Ugovora nakon provedbe 1. kruga istraživanja i predaje izvještaja, odobrenog od strane Naručitelja
3. 50 % vrijednosti sklopljenog Ugovora nakon dostave Finalnog izvještaja, odobrenog od strane Naručitelja
Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenih računa za izvršene usluge prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, u roku 15 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa od strane ovlaštene osobe Ponuditelja.
Račun se ispostavlja na email adresu Naručitelja (nera.fabijanic@biom.hr i cc financije@biom.hr s naznakom „Balkan Detox LIFE”).

Cijena ponude
Cijene se izražavaju u kunama (HRK). U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Ponuditelji u troškovniku predmeta nabave upisuju jedinične cijene, ukupnu cijenu po stavkama i ukupnu cijenu ponude.
Ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.
Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena Ponuditelj snosi sam.

TRAŽENE KVALIFIKACIJE
● VSS i profesionalno radno iskustvo (najmanje 3 godine radnog iskustva) u sektoru društvenih znanosti;
● Iskustvo u izradi i analizi sličnih istraživanja (najmanje 3 socio-ekonomska istraživanja)
● Iskustvo u koordinaciji provedbe najmanje jednog socio-ekonomskog istraživanja
● Poznavanje sektora zaštite prirode te kompleksnih odnosa među interesnim skupinama u zaštiti prirode je prednost
● Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz da posjeduje gore navedene kvalifikacije u obliku životopisa. Naručitelj zadržava pravo provjere informacija navedenih u životopisu/ima.

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij na kojem će Naručitelj temeljiti odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja sljedećim kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima udovoljava traženom i u cijelosti ispunjava zahtjeve Naručitelja određene u pozivu na dostavu ponude.
Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja dobije najveći broj bodova zaokruženih na dvije decimale.
Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude
Vrednovanje ponuda će se vršiti prema niže naznačenim kriterijima:
Cijena ponude 30%
Evaluacija metodološkog pristupa 30%
Evaluacija radnog iskustva i životopisa ponuditelja 40%

Naručitelj će radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti maksimalan broj bodova:
(C) Cijena ponude 30% → 30 bodova
(P) Evaluacija metodološkog pristupa 30% →30 bodova
(K) Evaluacija radnog iskustva i životopisa ponuditelja 40% →40 bodova

Formula za izračun je: UB = C+P+K

UB = ukupan broj bodova
C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
P = broj bodova koji je dobila ponuda za evaluaciju metodološkog pristupa
K = broj bodova koji je dobila ponuda za evaluaciju radnog iskustva i životopisa ponuditelja

Cijena ponude (C)
Bodovi vezani za ovaj kriterij dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom:
Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobiva 30 bodova.
Ostale ponude će, ovisno o najnižoj cijeni, dobiti manje bodova prema sljedećoj formuli: C= (Cn/Co) *30
● C= broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
● Cn= najniža ponuđena cijena u predmetnom postupku
● Co= cijena ponude koja je predmet ocjene
● 30 = maksimalni broj bodova

Evaluaciju metodološkog pristupa (P)
Bodovi vezani za ovaj kriterij dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom:
Metodologija je jasno opisana i razrađena, te ispunjava uvjete poziva na dostavu ponuda i ciljeve usluge – 30 bodova.
Metodologija nije u potpunosti jasna ni dobro razrađena, ali ispunjava uvjete poziva na dostavu ponuda i ciljeve usluge – 15 bodova.
Metodologija je loše razrađena, ali ispunjava uvjete poziva na dostavu ponuda i ciljeve usluge – 5 bodova.

Evaluacija radnog iskustva i životopisa ponuditelja (K)
Bodovi vezani za ovaj kriterij dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom:
Sudjelovanje u socio-ekonomskom istraživanju ukupno 20 bodova (K1):
5 i više istraživanja – 20 bodova
4 istraživanja – 10 bodova
3 istraživanja – 5 bodova
1 – 2 istraživanja – 0 bodova
Sudjelovanje u koordinaciji socio-ekonomskog istraživanja ukupno 20 (K2):
3 i više istraživanja – 20 bodova
2 istraživanja – 10 bodova
1 istraživanje – 5 bodova

K=K1+K2

6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
● Popunjeni Ponudbeni list (prilog 1.)
● Popunjeni Troškovnik (prilog 2.)
● Životopis/e kojima ponuditelj dokazuje tražene kvalifikacije
● Prijedlog metodologije
● Raspored provedbe aktivnosti
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te složiti dokumentaciju kako je navedeno u točki 7. Poziva za dostavu ponuda.

Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponude je potrebno dostaviti Naručitelju najkasnije do 24.05.2021. do 23:59 sati u elektronskom obliku (PDF formatu) na e-mail adresu Naručitelja: nera.fabijanic@biom.hr i cc ivana.saric@biom.hr s nazivom predmeta e-maila „IZRADA SOCIO-EKONOMSKE ANALIZE PERCEPCIJA I UZROKA O PRAKSI NAMJERNE UPOTREBE OTROVA ZA ISKORJENJIVANJE NEPOŽELJNIH ŽIVOTINJA“.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

7. OSTALE ODREDBE
Kontakt osoba za komunikaciju o pozivu:
Nera Fabijanić, koordinator projekta Balkan Detox LIFE
nera.fabijanic@biom.hr
Mob: +385 98 93 77 222
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv (broj predmeta nabave i naziv nabave) moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:
nera.fabijanic@biom.hr
Upiti u vezi s predmetom nabave postavljaju se do dva dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je definiran ovim pozivom. Naručitelj je na postavljena pitanja dužan odgovoriti u roku od 48 sati od zaprimanja upita, a najkasnije 24 sata prije roka za dostavu ponuda. U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim potencijalnim ponuditeljima Naručitelj odgovore na pitanja u vezi predmeta nabave može dati samo putem elektroničke pošte kontakt osobe za komunikaciju.

Obavijesti o rezultatima
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti Ponuditelju u roku od 10 radnih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ostali podaci
Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
● od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene
preslike tih dokumenata, i/ili
● obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.