Udruga BIOM održala je 16.4.2015. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2014. kao i plan rada za 2015. Osim toga, na ovoj skupštini su predložene, raspravljene i prihvaćene promjene Statuta te su iste poslane u gradski ured. Izabran je i likvidator Udruge. O promjenama Statuta pročitajte u zapisniku, a nakon što ga prihvati gradski ured za opću opravu, prenijeti ćemo ga i na našim stranicama.

Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2015.
Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2014. (PR-RAS-NPF i BIL)
Plan rada Udruge BIOM za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu

—————————————————————————
ZAPISNIK s 10. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 16. travnja 2015. godine u predavaoni BO 3 Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18 h.

Na skupštini je bilo prisutno 13 članova, svi s pravom glasa.

Skupštinu je otvorio zaposlenik Udruge, Vedran Lucić, koji je pozdravio nazočne te predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

DNEVNI RED

  1. Odabir radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  2. Izvještaj o radu Udruge za 2014. godinu
  3. Plan rada za 2015. godinu
  4. Financijski izvještaj Udruge za 2014. godinu
  5. Financijski plan za 2015. godinu
  6. Prijedlog donošenja novog Statuta Udruge
  7. Odabir likvidatora Udruge
  8. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda skupština ga je jednoglasno prihvatila te je Vedran Lucić predložio prelazak na točku 1 dnevnog reda. Za radnog predsjednika predložen je Vedran Lucić, za zapisničarku Ivana Šarić, a za ovjerovitelje zapisnika Paula Počanić Vovk i Ivan Katanović. Nakon provedenog glasovanja, predloženi kandidati jednoglasno su izabrani. Ovime je završena točka 1 dnevnog reda.

Vedran Lucić otvorio je točku 2 dnevnog reda u sklopu koje je skupštini podnio Izvještaj o radu Udruge u 2014. godini. Ovdje su predstavljeni osnovni podaci o Udruzi i projekti koji su se odvijali tijekom 2014. godine, podijeljeni u nekoliko kategorija (edukativni projekti, rad s dionicima u zaštiti prirode, praćenje i istraživanje biološke raznolikosti Republike Hrvatske). Također su predstavljeni i nacionalni programi i planovi upravljanja u kojima Udruga sudjeluje. Predstavljene su i radionice, simpoziji i kongresi na kojima su prisustvovali zaposlenici Udruge, pojavljivanje u medijima, djelatnost vezana uz javne politike i statistika volonterskih sati odrađenih u Udruzi tijekom 2014. godine. Nakon predstavljanja, Izvještaj o radu za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 3 dnevnog reda te predstavio Plan rada Udruge za 2015. godinu. Predstavljeni su domaći i strani projekti na kojima će Udruga raditi tijekom 2015. godine. Također su predstavljeni i potencijalni projekti i natječaji na koje će se Udruga prijaviti kada za to dođe vrijeme. Predstavljanje Plana nastavljeno je u smjeru seminara, kongresa i radionica na kojima će sudjelovati zaposlenici Udruge. Predstavljene su i djelatnosti vezane uz javne politike u kojima Udruga planira sudjelovati. Predstavljena je i institucionalna potpora, koju je Udruga dobila od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Nakon predstavljanja skupštini, Plan rada Udruge za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim predložio prelazak na točku 4 dnevnog reda te pozvao Tomislava Hudinu, zaposlenika Udruge, da iznese Financijski izvještaj Udruge za 2014. godinu. Izvještaj je obuhvaćao podatke o prihodima i rashodima Udruge tijekom 2014. godine. Nakon predstavljanja, Financijski izvještaj jednoglasno je prihvaćen te je time zatvorena 4 točka dnevnog reda.

Vedran Lucić je zatim pozvao na otvaranje točke 5 dnevnog reda, Financijski plan za 2015. godinu, te pozvao izvršnog direktora Udruge, Krešimira Mikulića, da ga predstavi. Financijski plan sastojao se od planiranih prihoda i rashoda Udruge za 2015. godinu te je nakon predstavljanja jednoglasno prihvaćen. Time je zatvorena točka 5 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim ponovno pozvao Krešimira Mikulića da predstavi točku 6 dnevnog reda, Prijedlog donošenja novog Statuta Udruge (Prilog 1). Statut je posljednji put mijenjan na 9. godišnjoj skupštini Udruge, 24. veljače 2014. godine. Nakon predstavljanja, novi Statut Udruge jednoglasno je prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 7 dnevnog reda – odabir likvidatora Udruge te je jednoglasno odabran Gligor Radečić, na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 8 dnevnog reda, Razno, no nitko od prisutnih na skupštini nije imao što nadodati.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 19.30 h.