LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu – Biom

LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu

Projekt LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu se bavi problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana s naglaskom na tri vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea) i gregula (Puffinus yelkouan).

  • 17.10.2019.

S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogućit će se dugoročno učinkovito upravljanje Jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta. Specifični ciljevi LIFE Artina projekta su:

1. Identificirati glavna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u južnoj Hrvatskoj koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu..

2. Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.

3. Smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati galebove klaukavce na području gniježđenja sredozemnog galeba.

Web projekta: LIFE ARTINA

Skraćeni naziv projekta: LIFE ARTINA
Nositelj projekta: Udruga Biom
Projektni partneri: Udruga Sunce, Javna ustanova Park prirode ˝Lastovsko otočje˝ i BirdLife Malta
Trajanje projekta: 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023.
Ukupna vrijednost projekta: Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
Source of funding:

Projekt je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Doprinos Programa LIFE Europske unije: 1.152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)

Projekt sufinanciraju: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

      

 

 

 

LIFE Artina – seabird conservation network in the Adriatic

The LIFE Artina project covers conservation issues of pelagic seabird species in the Central Adriatic area, focusing on three species: the Audouin’s gull (Larus audouinii), Scopoli’s shearwater (Calonectris diomedea) and yelkouan shearwater (Puffinus yelkouan).

  • 09.10.2019.

Since it is important to protect bird populations in their natural areas, the aim of this project is to help proclaim new marine protected areas important for birds (SPAs) which are recognized as key areas not only for nesting but also for feeding and migration. The accomplishment of project goals will enable long-term effective management of the Adriatic Sea in Croatia, as well as better protection and conservation of seabirds, especially the targeted species. LIFE Artina specific objectives are:

1. To identify marine special protection areas (SPAs) at sea in southern Croatia significant for the Audouin’s gull, Scopoli’s shearwater and yelkouan shearwater.

2. To understand and assess the main threats affecting seabird populations on land and at sea in the project area and define actions to mitigate them.

3. To reduce numbers of terrestrial invasive species (black rats) negatively affecting nesting of seabirds of the Procellariiformes order (Scopoli’s shearwater and yelkouan shearwater) and to control Yellow-legged gulls at breeding sites of Audouin’s gulls.

For more information, see the project’s website: LIFE ARTINA

Abbreviation of the project name: LIFE ARTINA
Project beneficiary: Udruga Biom
Project partners: Association Sunce, Lastovo Islands Nature Park Public Institution i BirdLife Malta
Project duration: 1 September 2018 to 31 August 2023
Total project budget: EUR 1,921,387
Source of funding:

Project co-financed by EU LIFE Programme funds under contract no. LIFE17 NAT/HR/000594. Contribution of the EU LIFE Programme: EUR 1,152,832 (60.00% of the total project budget)

Project co-financed by: Office of the Government of the Republic of Croatia for Cooperation with NGOs, Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam