Zajedno za očuvanje prirode

 • 15.02.2013.


Početkom godine započeo je projekt “Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj” koji završava 31. prosinca 2013., a provodi ga pet organizacija civilnog društva koje djeluju u sektoru zaštite prirode. Uz Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce koja koordinira projekt, partneri su Udruga BIOM, Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, Divina Natura – Udruga za zaštitu i promociju prirodne i kulturne baštine, Baobab – Udruga za istraživanje i popularizaciju znanosti te europska mreža udruga zaštite prirode CEEweb.

Očuvanje prirode je nužno i društveno prepoznato te su uspostavljeni brojni zakonodavni mehanizmi za zaštitu prirode na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. U Europskoj uniji, Natura 2000 je najjači alat zaštite prirode, a predstavlja koordiniranu mrežu područja očuvanja prirode koja se uspostavlja u svakoj od zemalja članica temeljem Direktive o pticama i Direktive o staništima. Uspješnost uspostave mreže te provedba zaštite temelji se na različitim mjerama politike zaštite prirode, ali i aktivnom uključivanju organizacija civilnoga društva (OCD) koje zapravo predstavljaju neku vrstu „watchdog“ organizacija.

Projekt „Zajedno za očuvanje prirode“ ima za temeljni cilj učinkovitu zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj, a koristeći mehanizme hrvatskog zakonodavstva, ali i one koji postaju dostupni s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Kako bi se doprinijelo ostvarenju temeljnog cilj projekta postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:

 • Jačanje kapaciteta, suradnje i utjecaja OCD u uspostavi i provedbi Natura 2000 mreže i praćenju zakonodavnog okvira zaštite prirode u Hrvatskoj.
 • Razmjena nacionalnih i europskih iskustava o ulozi OCD u provedbi zaštite prirode putem Natura 2000 mreže.
 • Povećanje svijesti javnosti i dionika o važnosti uspostave učinkovite mreže Natura 2000.

OCD u zaštiti prirode aktivno doprinose procesu uključivanja Hrvatske u Natura 2000 mrežu kroz ustupanje stručnih podataka o vrstama i staništima, praćenje stanja, sudjelovanje u konzultacijskim procesima izrade zakonskih i pod zakonskih akata, studija utjecaja na okoliš i prirodu, planova upravljanja, poticanja međuinstitucionalne i međusektorske suradnje te informiranja i podizanja svijesti dionika, zainteresirane i šire javnosti.

Projekt „Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj“ je sljedeći korak OCD s ciljem uspostave učinkovitog sustava zaštite prirode i mreže Natura 2000 u trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Planirane projektne aktivnosti su:

 • praćenje i utjecanje na donošenja zakonskih i pod zakonskih akata iz područja zaštite prirode,
 • praćenje studija utjecaja na okoliš za projekte s mogućim utjecajem na buduća Natura 2000 područja,
 • revizija nacionalnog prijedloga Natura 2000 područja za Republiku Hrvatsku i izrada „shadow liste“ područja za EU biogeografske seminare,
 • nacionalni seminar „Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“ za predstavnike relevantnih državnih institucija i OCD
 • edukacija za predstavnike OCD:
 • a: Trening radionica „Biogeografski seminari za uspostavu Natura 2000 – sudjelovanje, uloga i iskustva OCD-a“,
  b: Trening radionica „Provedba Natura 2000 u praksi – sudjelovanje, uloga i iskustva OCD-a“,
  c: Seminar „Izrada planova upravljanja u zaštiti prirode i sudjelovanje javnosti – iskustva OCD-a“.

 • uključivanje dionika i zainteresirane javnosti u proces izrade plana upravljanja zaštićenim područjima kojima upravlja JU zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije (financirano od strane EU kroz IPA IIIc Business Related Infrastructure grant scheme, projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku),
 • izrada službenog stajališta i preporuka prema javnim ustanovama i donosiocima odluka kako kvalitetno uključiti OCD u izradu planova upravljanja,
 • izrada izložbe na temu Natura 2000 vrijednosti i prijetnje i njeno održavanje u 5 gradova u Hrvatskoj,
 • izrada video clipa na temu Natura 2000 vrijednosti i prijetnje te promocija videa u medijima i među dionicima.