Volonteri čistili ilegalno odlagalište građevinskog otpada

  • 17.09.2018.

132A8229

Udruge BIOM i Sindikat biciklista okupile su tridesetak volontera povodom četvrte akcije čišćenja otpada „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš!“. Na obali rijeke Save kod Hrušćice, u općini Rugvica, čistili su ilegalno odlagalište građevinskog i ostalog otpada. Prikupili su nekoliko kontejnera kablova, šute, sanitarija, starog namještaja, nekoliko televizora i veću količinu sitnog miješanog otpada.

Lokacija je odabrana zbog toga što se radi o području prirode iznimno važnom za ptice, koje je dio Europske ekološke mreže Natura 2000. Rijeka Sava i njena poplavna nizina čine jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji. “Sava vodom opskrbljuje okolna polja i podzemne spremnike vode važne za vodoopskrbu ljudi, zbog čega zabrinjava količina i vrsta pronađenog otpada”, izjavio je biolog Vedran Lucić iz udruge BIOM. “Ovo je jedan od posljednjih dijelova rijeke Save u Hrvatskoj na kojem se još nalazi obilje riječnih otoka i sprudova. Ta staništa važna su za vrste ptica crvenokljuna i mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka, zbog kojih je područje proglašeno Natura 2000 područjem. Zbog svega navedenog i, naravno, zbog lokalnog stanovništva, iznimno je važno spriječiti daljnje odlaganje otpada i sačuvati ovaj prirodni fenomen i bioraznolikost područja”, zaključio je Lucić.

U sklopu akcije za sve zainteresirane organizirano je i edukativno predavanje o biljkama i pticama s tog područja. Akcija je održana uz potporu općine Rugvica, koja je organizirala odvoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

06

Dodatne informacije:

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora.

Ekološku mrežu čine:

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP) i
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS)