Uklanjanje čeka za krivolov kod Preloga – primjer koordinirane akcije institucija

JU Međimurska priroda zaključila je da su krivolovačke čeke postavljene bespravno i da se, kao što se navodi u prijavi koju su zaprimili od udruge Biom, s tih čeka jedino može organizirati lov koji nije dozvoljen

  • 15.03.2021.

Akumulacijsko jezero hidroelektrane Dubrava u blizini Preloga nalazi se na području uvrštenom u ekološku mrežu Natura2000, što znači da tamo postoje vrste koje su ciljevi očuvanja. U konkretnom slučaju, cilj očuvanja je veliki broj pataka i gusaka koje tamo zimuju ili se ubrajaju u preletničke populacije.

No, kako tamo zimuje veliki broj ptica vodarica, krivolovci su odlučili iskoristiti priliku te su sagradili čeke koje koriste za ilegalni odstrel ptica. Tako je na toj lokaciji, između ostalog, snimljen krivolov na strogo zaštićenu vrstu sive guske (Anser anser), patke žličarke (Spatula clypeata) i zabilježen veliki broj pucnjeva.
Po prijavi udruge Biom, nadzorna služba Javne ustanove Međimurska priroda utvrdila je da postoji sedam krivolovačkih čeka koje su bespravno izgrađene na akumulaciji HE Dubrava i za koje se sumnja da se koriste za ilegalni lov strogo zaštićenih vrsta.

HEP, kao upravljač tim područjem, naveo je da s njihove strane nije izdana suglasnost za postavljanje tih objekata te da podržava uklanjanje svih bespravnih objekata, pa tako i čeka za krivolov ptica.

Krivolovne čeke u dvije županije

Stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove za lovište Prelog Lovačkog društva “Prepelica” Prelog se izjasnila da navedeni objekti nisu locirani unutar njihovog lovišta.

Zajedničkim nadzorom s lovnim inspektorom utvrđeno je postojanje 7 objekata, od kojih 3 na području Međimurske županije, a 4 na području Varaždinske županije.
Lovna inspekcija utvrdila je da se sporne čeke ne nalaze u očevidniku lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata lovnogospodarske osnove LGO-11 Lovačkog društva “Patka” Sveti Đurđ, te da to lovačko društvo navedene čeke ne vodi kao svoju imovinu i ne planiraju niti organiziraju lov na tim čekama.

Temeljem navedenog, JU Međimurska priroda zaključila je da su čeke postavljene bespravno i da se, kao što se navodi u prijavi koju su zaprimili od udruge Biom, s tih čeka jedino može organizirati lov koji nije dozvoljen.

Tako je u petak 5. ožujka krenulo uklanjanje sedam evidentiranih krivolovnih čeka.

Više od 150 pucnjeva

Akciju je, uz podršku udruge Biom i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Čakovec (HGSS), te suglasnost HEP-a kao zakonskog upravljača područjem, provela JU Međimurska priroda u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, na čijem je području bio veći dio čeka.
Tom prilikom uklonjeno je pet tih ilegalnih objekata, te se planira uklanjanje preostalih dviju čeka.

Također, u prolazu između dvije čeke čuvari prirode su naišli na mrežu za krivoribolov. Podsjetimo, zabranjeno je korištenje mreža na svim slatkovodnim površinama (rijekama, jezerima). Ispušteno je deset šarana, a mreža je predana ribočuvaru.

„U sklopu europskog projekta LIFE ‘Against Bird Crime’ želimo osvještavati javnost o problemu krivolova u Hrvatskoj, ali i poticati javne institucije u provedbi zakona koji štiti našu bioraznolikost. Pozdravljamo akciju javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Ovaj, kao i nedavni slučaj uklanjanja ilegalnih objekata za krivolov, potiču nas na stvaranje prijedloga službenog protokola za postupanje u sličnim situacijama. Prije dvije godine na akumulaciji Dubrava čulo se više od 150 pucnjeva u jako kratkom roku, znamo i za slučajeve stradanja strogo zaštićenih vrsta kao su siva guska ili patka žličarka. Ponekad bi čeke bile aktivne za ubijanje guski čak i kad lovnih vrsta guski ne bi bilo na jezeru. Hrvatska treba Nacionalni akcijski plan za suzbijanje krivolova da se osnaže institucije za provođenje zakona“, izjavio je Boleslaw Slocinski iz udruge Biom.