Ova je publikacija izrađena uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge Biom i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge Biom. Projekt LIFE SUPport sufinancira Europska Unija. Izražena stajališta su isključivo stajališta projektnih partnera i ne predstavljaju nužno stajališta Europske Unije ili CINEA. Ni Europska Unija niti institucija koja pruža potporu ne mogu biti odgovorni za njih.