Izvještaj za 2013. godinu

  • 25.03.2014.

Udruga BIOM održala je 24.2.2014. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2013. kao i plan rada za 2014. Osim toga, na ovoj skupštini su predložene, raspravljene i prihvaćene promjene Statuta te su iste poslane u gradski ured. O promjenama Statuta pročitajte u zapisniku, a nakon što ga prihvati gradski ured za opću opravu, prenijeti ćemo ga i na našim stranicama.

Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2014.
Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2013. godinu
Plan rada Udruge BIOM za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2013. (PR-RAS-NPF i BIL)
Financijski plan za 2014. godinu

—————————————————————————
ZAPISNIK s 9. redovne i izborne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 24. veljače 2014. godine u predavaonici BO2 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18 sati.

Na skupštini su bila prisutna 23 člana, svi s pravom glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Tvrtko Dražina, koji je pozdravio nazočne te je predstavio sljedeći Dnevni red.

DNEVNI RED
1. Odabir radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj o radu Udruge za 2013. godinu
3. Financijski izvještaj Udruge za 2013. godinu
4. Prijedlog promjena Statuta Udruge i glasanje o istima
5. Razrješenje Upravnog i Nadzornog odbora
6. Plan rada za 2014. godinu
7. Financijski plan za 2014. godinu
8. Predstavljanje kandidata i biranje novog Upravnog i Nadzornog odbora
9. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda skupština ga je jednoglasno prihvatila te je Tvrtko Dražina predložio prelazak na točku 1 dnevnog reda. Za radnog predsjednika predložen je Vedran Lucić, za zapisničara je predložen Tomislav Hudina, a za ovjerovitelje Zapisnika predloženi su Mate Zec i Tvrtko Dražina. Nakon provedenog glasovanja, Vedran Lucić predloženi kandidati jednoglasno su izabrani. Ovime je završena točka 1 te je Tvrtko Dražina prepustio riječ radnom predsjedniku Vedranu Luciću.

Vedran Lucić najprije je pozdravio nazočne te je otvorio 2. točku dnevnog reda u sklopu koje je skupštini podnio izvještaj o radu Udruge za 2013. godinu. Ovdje su predstavljeni osnovni podaci o Udruzi, projekti koji su se u Udruzi odvijali tijekom 2013. godine (predstavljeni su prema skupinama: ptice, beskralješnjaci, sisavci te ostali edukacijski i slični projekti). Predstavljene su i aktivnosti u kojima je BIOM sudjelovao, kongresi, simpoziji i radionice na kojima su prisustvovali zaposlenici Udruge, pojavljivanje u medijima, djelatnosti u vezi prigovora i tužbi upućenih nadležnim tijelima vezano uz zaštitu prirode kao i statistika volonterskih sati odrađenih u Udruzi tijekom 2013. godine. Nakon predstavljanja, izvještaj o radu za 2013. godinu glasovanjem je jednoglasno prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 3 dnevnog reda te je pozvao Tomislava Hudinu da podnese financijski izvještaj Udruge za 2013. godinu. Izvještaj je obuhvaćao podatke o prihodima i rashodima Udruge tijekom 2013. g. te je nakon predstavljanja glasovanjem jednoglasno prihvaćen, čime je zatvorena 3. točka Dnevnog reda.

Radni predsjednik zatim je otvorio točku 4 Dnevnog reda u kojoj se trebalo raspraviti o uvođenju promjena u Statut Udruge. Statut je posljednji puta mijenjan na godišnjoj skupštini održanoj 16.5.2012. te su sada predložene neke izmjene kako bi se regulirao rad Udruge. Predložene su izmjene Statuta vezene uz regulaciju poslovanja Udruge u budućnosti tj. predviđena je mogućnosti učlanjivanja pravnih osoba (drugih udruga ili tvrtki), opisu djelatnosti pridodana je mogućnost sudjelovanja u izradi dijelova Studija utjecaja na okoliš, u opis djelatnosti dodana je i mogućnost upravljanja oporavilištima za divlje životinje te je omogućeno da udruga može osnovati ustrojstvene oblike koji imaju svojstvo pravne osobe ukoliko to zakon nalaže ili ukoliko bi se time olakšalo poslovanje. Nakon kraće rasprave, članovi skupštine iznijeli su svoja stajališta te je dobivena konačna verzija novog, izmijenjenog, statuta za usvajanje kojeg je provedeno glasovanje kojim je skupština jednoglasno potvrdila predložene promjene. Nakon glasovanja o promjenama statuta zatvorena je točka 4 Dnevnog reda te je predsjedavajući predložio prelazak na sljedeću točku.

Pošto je ova 9. skupština ujedno i izborna, u sklopu točke 5, radni predsjednik predstavio je dosadašnje članove Upravnog odbora (predsjednik: Tvrtko Dražina, dopredsjednica: Martina Temunović, članovi: Matija Andrić i Maja Maslać te predstavnik zaposlenika: Ivan Budinski) i Nadzornog odbora (Ana Slavikovski, Luka Jurinović i Krešimir Žganec) te je predložio njihovo razrješenje. Nakon provedenog glasovanja, Upravni i Nadzorni odbor Udruge jednoglasno su razriješeni, čime je zatvorena točka 5 Dnevnog reda.

Vedran Lucić zatim je otvorio 6. točku Dnevnog reda i pozvao direktora Udruge, Krešimira Mikulića, da skupštini iznese program rada i financijski plan Udruge za 2014. godinu. Direktor je u svome izlaganju predstavio domaće i strane projekte na kojima će Udruga raditi tijekom 2014. godine. Također su predstavljeni i potencijalni projekti i natječaji na koje će se Udruga prijaviti kada za to dođe vrijeme. Predstavljanje plana nastavljeno je u smjeru seminara, kongresa i radionica na kojima će sudjelovati zaposlenici Udruge, predstavljena su i partnerstva na kojima će se raditi, pritisci prema nadležnim tijelima za zaštitu prirode i okoliša, mogućnosti za lobiranje te prijedlozi za nove suradnje na polju zaštite prirode. Nakon predstavljanja skupštini, plan je glasovanjem jednoglasno prihvaćen, čime je zatvorena 6. točka Dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim ponovo pozvao direktora Udruge da u sklopu točke 7 Dnevnog reda predstavi financijski plan za 2014. godinu. Financijski plan je obuhvaćao procjene prihoda i rashoda Udruge tijekom 2014. godine te je nakon predstavljanja skupštini glasovanjem jednoglasno prihvaćen, čime je zatvorena 7. točka Dnevnog reda.

Točka 8 Dnevnog reda otvorena je od strane Vedrana Lucića koji je predstavio pristigle kandidature za članove Upravnog i Nadzornog odbora. Za predsjednika Upravnog odbora Udruge kandidirao se dr.sc. Duje Lisičić, za potpredsjednika Matija Andrić, za članove Martina Temunović i Tvrtko Dražina, a za predstavnika zaposlenika kandidirao se Vedran Lucić. Nakon čitanja pristiglih kandidatura, kandidati su pozvani da se ukratko predstave skupštini, nakon čega je uslijedilo glasovanje. Skupština je sa 18 glasova ZA, 5 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV izabrala novi Upravni odbor na mandat od 3 godine u sastavu: Predsjednik Upravnog odbora: dr.sc. Duje Lisičić, potpredsjednik Upravnog odbora: Matija Andrić, članovi Upravnog odbora: Martina Temunović i Tvrtko Dražina te predstavnik zaposlenika u Upravnom odboru: Vedran Lucić. Nakon toga predstavljene su kandidature za članove Nadzornog odbora Udruge. Za tri mjesta članova Nadzornog odbora kandidirali su se dr. sc. Magda Sindičić, Luka Jurinović te Iva Šoštarić. Kandidati su zamoljeni de se predstave skupštini nakon čega je uslijedilo glasovanje. Skupština je sa 20 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA i 0 PROTIV izabrala novi Nadzorni odbor na mandat od 3 godine u sastavu: dr. sc. Magda Sindičić, Luka Jurinović te Iva Šoštarić. Ovim glasovanjem i izborom novog Upravnog i Nadzornog odbora zatvorena je točka 8 Dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim predložio prelazak na 9. točku dnevnog reda (Razno). Unutar ove točke kratko je predstavljena djelatnost vezana uz ponovno pokretanje portala www.ptice.net kojeg uređuju zaposlenici Udruge. Također, svi članovi skupštine pozvani su da se uključe u projekt SpringAlive kojeg Udruga provodi već nekoliko godina za redom, a vezan je uz prijavljivanje opažanja 5 vrsta ptica selica na internetsku stranicu www. springalive.net. Svi prisutni na skupštini pozvani su da prošire informacije o ovome projektu jer će krajem lipnja 2014. Udruga dodijeliti jedan dalekozor slučajno izabranom opažaču koji je svoje opažanje prijavio na spomenutoj web stranici. U sklopu projekta održavati će se i natjecanje u crtanju ptica za školsku djecu, ali o tome će članovi biti obaviješteni u narednih mjesec dana.

Nakon završetka rasprave predsjedavajući je zatvorio skupštinu.