Godišnji izvještaj za 2018.

  • 27.06.2019.

biom mali

Udruga BIOM održala je 20. prosinca 2018. godine redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2018. godini kao i plan rada za 2019. godinu.

Za preuzimanje su dostupni slijedeći dokumenti:

Zapisnik sa 16. redovne skupštine

Godišnji financijski izvještaj za 2018. i plan za 2019. godinu

Godišnji programski izvještaj za 2018. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima za 2018. godinu

Biomov godišnji izvještaj za 2018. godinu

Godišnji programski plan za 2019. godinu


ZAPISNIK

Sa 16. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 20.
prosinca 2018. godine u predavaonici BO 2 Prirodoslovno–matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18.15 h.
Na skupštini je bilo prisutno 36 osoba, od toga 22 redovna člana s pravom glasa te 14 prisutnih bez prava glasa.
Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Duje Lisičić (u daljnjem tekstu Predsjedavajući) koji je pozdravio nazočne te predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

DNEVNI RED:
1. Utvrđivanje kvoruma
2. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
4. Izvještaj o aktivnostima udruge u 2018.
5. Plan rada za 2019.
6. Financijski izvještaj za 2018.
7. Financijski plan za 2019. i Odluka o iznosu značajnog postotka odstupanja
8. Prijedlog novog Statuta Udruge
9. Razrješenje člana Upravnog odbora
10. Predstavljanje kandidata i biranje članova Upravnog odbora
11. Razno

Predsjedavajući je uvidom u popis prisutnih te knjigu članova utvrdio kako postoji kvorum koji iznosi 12 članova s pravom glasa. Time je Točka 1 dnevnog reda završena.
Nakon predstavljanja dnevnog reda Skupština pozvana na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV usvojila dnevni red te je time Točka 2 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim prešao na Točku 3 dnevnog reda – Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničarku se javila Petra Čulig, a za ovjerovitelje zapisnika Mate Zec i Boleslaw Slocinski. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 19 glasova ZA, 3 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila zapisničarku i ovjerovitelje zapisnika te je time Točka 3 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim pozvao Krešimira Mikulića, voditelja strateškog pravca 1, da započne s izlaganjem Točaka 4 i 5 dnevnog reda – Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2018. godini i Plan rada za 2019. Pod Točkom 4 predstavljeni su projekti Udruge koji su provedeni ili je njihova provedba započela u 2018. godini, a koji su fokusirani na istraživanje i praćenje biološke raznolikosti.
Krešimir Mikulić je predstavio provedene projekte unutar Programa očuvanja, istraživanja i popularizacije vrsta i staništa podijeljenog na teme: konkretne mjere zaštite te praćenje vrsta i staništa. Usto je predstavljen i plan aktivnosti unutar ovog programa za 2019.
Zatim je pozvana Tena Miličević, stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva da predstavi edukacijske i volonterske projekte udruge. Tena Miličević je izvijestila o događanjima, edukacijama, volonterskim programima i akcijama održanima 2018. Usto, Tena je izvijestila o komunikacijskim aktivnostima i publikacijama izdanima u 2018. Uslijedilo je predstavljanje projekata u 2019., a vezanih uz edukaciju, volontiranje, članstvo i strateška partnerstva.
Zatim je pozvana Željka Rajković, voditeljica strateškog pravca 2, koja je predstavila projekte provedene u 2018. unutar Programa za zaštićena područja i zagovaranje podijeljenog na 4 teme: javno zagovaranje, zaštićena područja i područja ekološke mreže, nezakonite radnje protiv prirode te okolišni postupci. Predstavljeni su i planovi za 2019. unutar ovog programa.
Nakon toga, Vedran Lucić, voditelj strateškog pravca 3, je predstavio program održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja čiji je cilj unaprijediti društveno odgovorno poslovanje vezano uz okoliš u Hrvatskoj, razvoj wildlife turizma te osnažiti jedinice lokalne samouprave u zaštiti prirode. Predstavljene su aktivnosti vezane uz društveno odgovorno poslovanje tvrtki s ciljem usmjeravanja na odgovornost prema bioraznolikosti, izvješteno je o uspješnosti suradnji s tvrtkama, predstavljena je suradnja s tvrtkama usmjerena članovima, korporativno volontiranje u organizaciji Bioma te turističke aktivnosti vezane uz promatranje ptica. Također, izvješteno je o planovima suradnji s tvrtkama, javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave za 2019.
Nakon izlaganja svih elemenata Točaka 4 i 5 na glasanje je dan najprije izvještaj o aktivnostima za 2018. godinu. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2018. godini te je time Točka 4 dnevnog reda završila.
Zatim je na glasanje dan plan rada za 2019. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Plan rada za 2019. godinu te je time Točka 5 dnevnog reda završila.

Zatim je Predsjedavajući otvorio Točke 6 i 7 dnevnog reda te pozvao Tomislava Hudinu, administrativno-financijskog direktora, da Skupštini podnese financijski izvještaj za 2018. godinu te financijski plan za 2019. godinu i prijedlog Odluke o iznosu značajnog postotka odstupanja. U sklopu Financijskog plana za 2019. godinu predstavljen je i prijedlog Odluke o iznosu značajnog postotka odstupanja koji iznosi 35 % ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana financijska sredstva radi izrade Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana udruge u toku poslovne godine.
Nakon predstavljanja ove dvije točke, najprije je na glasovanje dan Financijski izvještaj za 2018. godinu. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Financijski izvještaj za 2018. godinu te je time Točka 6 dnevnog reda završila.
Nakon toga skupština je pozvana na glasovanje o Financijskom planu za 2019. godinu i Odluci o iznosu značajnog postotka odstupanja Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Financijski plan za 2019.
te Odluku o iznosu značajnog postotka odstupanja godinu te je time Točka 7 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 8 – Prijedlog novog Statuta Udruge. Pod njom je Željka Rajković predstavila novi Statut odnosno sve predložene izmjene u odnosu na do sada važeći Statut. Statut je dan na glasanje, a nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila novi Statut te je time Točka 8 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 9 dnevnog reda – Razrješenje člana Upravnog odbora, Tomislava Hudine kao dosadašnjeg predstavnika zaposlenika jer obnaša funkciju administrativno-financijskog direktora te stoga ne predstavlja dobar izbor zaposlenika koji bi zastupao radnike u Upravnom odboru. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV razriješila predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru Tomislava Hudinu te je time Točka 9 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 10 dnevnog reda – Predstavljanje kandidata i biranje dodatnih članova Upravnog odbora. Predstavljeni su Silvija Kipson, Gligor Radečić kao novi predstavnik zaposlenika ureda i Josip Gamberožić. Skupština je glasala za svakog predloženog člana zasebno.
Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novog predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru Gligora Radečića.
Zatim je Skupština s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novu članicu u Upravnom odboru Silviju Kipson.
Na kraju je Skupština s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novog člana u Upravnom odboru Josipa Gamberožića. Po završetku glasovanja Točka 10 dnevnog reda je završila.

Zatim je otvorena Točka 11 dnevnog reda – Razno. Nije bilo tema pod tom točkom čime je ona završena.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 20:05 h.