Biom uložio žalbu protiv presude za Vjetroelektranu Senj

  • 29.11.2017.
Logotip_Udruge_BIOM

Udruga Biom podnijela je žalbu Visokom upravnom sudu protiv presude Upravnog suda u Rijeci u predmetu Vjetroelektrane Senj. Presudom Suda u Rijeci, koja je donesena nakon više od 3 godine parničenja, odbijena je tužba Udruge Bioma radi poništenja Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti Vjetroelektrane Senj za okoliš i ekološku mrežu. Bitno je i da je ovo prva presuda kojom je odlučeno da udruga u okolišnim predmetima mora nadoknaditi sudske troškove protivne strane. Naime, Biomu je naloženo da nadoknadi troškove u iznosu od 15 tisuća kuna Energiji projekt, investitoru u Vjetroelektranu Senj, koji se u upravnom sporu pridružio Ministarstvu.

Vjetroelektrana Senj na lokaciji grad Senj i općina Brinje snage 156 MW planira se unutar područja ekološke mreže – Područje očuvanja značajno za ptice HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika. Dva kilometra od najbližeg planiranog vjetroagregata nalazi se gnijezdo surog orla čija je gnijezdeća populacija u Hrvatskoj 15 parova (vidi vezano http://www.biom.hr/vijesti/primjedbe-na-suo-za-ve-senj/).

Podnesena žalba Udruge Biom se temelji na ukazivanju na počinjene pogreške u provedenom sudskom postupku, u utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja te u primjeni domaćeg prava u svjetlu pravne stečevine Europske unije.