2. veljače – Svjetski dan močvarnih staništa

  • 02.02.2010.

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan močvarnih staništa. Naime, još prije 39 godina, 2. veljače 1971., predstavnici 18 zemalja potpisali su Konvenciju o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica i time se obvezali na očuvanje svojih močvarnih staništa. Konvencija je održana u iranskom gradiću Ramsaru po kojem se konvencija najčešće naziva Ramsarskom konvencijom.

Močvare su staništa velike bioraznolikosti na kojima se po značaju posebno izdvajaju ptice. Ptice močvarice koriste močvarna staništa kao prostor za hranjenje, gniježđenje ili odmaranje što ih čini ovisnima o ovim vlažnim područjima. Na našim močvarama se gnijezdi, zimuje ili odmara u seobi velik broj ptičjih vrsta. Osim ptica, močvare nastanjuje niz sisavaca, gmazova, vodozemaca, riba te beskralješnjaka koji tu pronalaze uvjete potrebne za život. Na močvarnim područjima raste i jedinstvena flora kojoj je velika količina vode osnovni preduvjet za preživljavanje. Osim u bioraznolikosti vrijednost močvara je i u regulaciji okoliša budući da močvare predstavljaju rezervoare vode za šire područje, održavaju stabilnosti podzemnih voda, sprječavaju i kontroliraju količine vode u rijekama (time spriječavaju poplave), zadržavaju sediment i provode prirodno pročišćivanje voda.

Smatra se da je u zadnjih 100 godina izgubljeno 50% močvarnih područja u svijetu te je stoga nužna briga i zaštita ovih staništa. Najveće prijetnje močvarnim staništima su isušivanje radi izgradnje, turizam, poljoprivreda (posebno istjecanje pesticida sa poljoprivrednih površina), odlaganje otpada te gradnja brana i ustava koji su veliki problem i u Hrvatskoj.

Hrvatska je članicom Ramsarske konvencije postala 1991., a do danas je Konvenciji pristupilo 159 zemalja. Sve su se zemlje potpisnice obavezne brinuti o svim močvarnim područjima na svojem teritoriju te, između ostalog, uvrstiti svoja najvrijednija močvarna staništa na Ramsarski popis. Na tim područjima zemlje potpisnice moraju redovito provoditi istraživanja kako bi pratila sve promjene do kojih na području dolazi te kako bi spriječile one negativne.

Prema Ramsarskoj konvenciji močvarna staništa čine „područja močvara, cretova, tresetišta ili vode, kako prirodna tako i umjetna, stalna ili privremena, sa stajaćom ili tekućom vodom, slatkom, boćatom ili slanom, uključujući područja morske vode duboke do šest metara za vrijeme oseke“. Ovakva područja u Hrvatskoj obuhvaćaju čak 390 885 ha od kojih se 3 883 lokaliteta mogu izdvojiti kao cjelovita močvarna staništa. Do sada su na području Hrvatske uvrštena četiri Ramsarska područja i to: Crna mlaka, dolina rijeke Neretve, Lonjsko i Mokro polje te Kopički rit.

Tokom svoga rada BIOM je sudjelovao u nizu akcija koje su pomagale očuvanju bioraznolikosti i inventarizaciji močvarnih područja. Na području ušća rijeke Karišnice provedena je detaljna inventarizacija flore i faune te je projekt popraćen nizom edukacijskih akcija. Prošle je godine na Vranskom jezeru provedena inventarizacija makroskopskih beskralješnjaka, a na priobalnom području rijeke Une provedena su istraživanja proljetnih vrsta vodenih kornjaša, vodencvjetova i obalčara. Prstenovanja ptica članovi Udruge vrše već godinama od kojih su najduža istraživanja provedena također na močvarnim staništima kao što su jezera Savica i Vransko jezero. U sklopu zimskog prebrojavanja ptica BIOM svake godine obilazi jezera i akumulacije Hrvatske i bilježe brojnosti pojedinih ptica močvarica.

Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa Udruga BIOM sudjelovala je u promatranju ptica na Crnoj mlaki, posebnom ornitološkom rezervatu i Ramsarskom području. Događaj je proveden u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode, a pri stručnom vođenju posjetitelja sudjelovali su BIOM-ovi ornitolozi Ivan Budinski, Antica Čulina i Krešimir Mikulić. Posjetitelji su u malim grupama provedeni po najzanimljivijim dijelovima rezervata gdje su im pokazane ptičje vrste i objašnjen značaj cijelog područja.
Udruga BIOM se još jednom zahvaljuje svim sudionicima i posjetiteljima ovog događaja i nadamo se da će ovakvi događaji u Hrvatskoj biti sve češći i posjećeniji!