Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog i karbonatnog tipa tj . stijena vrlo različitog načina postanka i starosti. Unutar samoga Parka kao i na uskom području izvan granica Parka poznata su već dugo vremena nalazišta fosilnih ostataka organizama u pojedinim sekvencijama razvoja karbonatnih i klastičnih naslaga jure, krede i paleogena Velika varijabilnost paleookoliša kao i povoljni dijagenetski uvjeti omogućili su očuvanje iznimnog broja marinskih paleontoloških ostataka na području Dubravica, Piromatovaca, Bribirskih Mostina i Vačana koji do sada još nisu sistematski sakupljani, opisani i interpretirani. Što više, postoje naznake da da se bogate fosilne zajednice nalaze I izvan spomenutih lokaliteta, kao npr. u području Miljevačke hidroelektrane gdje je već sada utvrđen veliki broj fosilnih ostataka kopnene faune i flore.
Detaljno i sistematizirano prikupljanje fosila dostupnih na izdancima te njihova interpretacija u svijetlu najnovijih sedimentoloških i paleontoloških saznanja dalo bi bolji uvid u geološku povijest ovoga područja kao i dovoljno paleotnološkog materijala za formiranje kvalitetne i atraktivne geološko-paleontološk zbirke NP Krka.