Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca koja čine jednu od najugroženiju skupinu ptica.

Između ostalih, ovdje se gnijezdi i ugrožena vrsta pjevice – vrtna strnadica.

Udruga BIOM ovim projektom prati gniježđenje i rasprostranjenost sljedećih vrsta:

–          suri orao

–          patuljasti orao

–          orao zmijar

–          škanjac osaš

–          vrtna strnadica

Sve praćene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU.