MORSKI VRANAC

Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis) je tipična morska ptica čiji životni ciklus ovisi o sitnoj ribi koju lovi za hranu i o stjenovitim otočićima i liticama na kojima se gnijezdi.
Gotovo uvijek se nalazi na moru i rijetko posjećuje luke i naselja ili skita u unutrašnjost. Budući da gnijezdo pravi na tlu, naseljava litice ili otočiće koji su nepristupačni za kopnene grabežljivce.

U Europi postoje dvije podvrste morskog vranca:
– sjeverna podvrsta (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) koja obitava u sjevernoj Europi
– sredozemna podvrsta (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) koja je endemična za Mediteran i Crno more.

STATUS

Sredozemna podvrsta je ugrožena na europskom nivou (Dodatak I Direktive o pticama EU) i pretpostavlja se da ukupno postoji oko 10.000 gnijezdećih parova.

CILJ PROJEKTA

Procjenjuje se da Hrvatska ima najveću populaciju sredozemne podvrste morskog vranca u Europi, a kako dosada nije proveden sustavni cenzus ove vrste, nedostaju svježi i točni podaci o brojnosti i rasprostranjenosti morskog vranca u Hrvatskoj. Stoga je od velikog međunarodnog značaja sustavno pratiti ovu populaciju (monitoring).

Monitoring morskog vranca označava sustavno praćenje stanja ove populacije: brojnost jedinki, broj gnijezdećih parova, broj mladih ptica i uspješnost gniježđenja. Godišnjim istraživanjem stvorili bi važnu podlogu na temelju koje će se moći prepoznati negativni utjecaji na morske ptice, te na okoliš i prirodu.

Glavni ciljevi projekta:
· kartiranje gnijezdećih kolonija morskog vranca na silbanskom grebenu
· procjena apsolutne brojnosti
· procjena apsolutne brojnosti gnijezdećih parova
· procjena uspješnosti gniježđenja

Na ovaj način namjeravamo utvrditi strukturu populacije glede starosne razdiobe, odnos gnijezdećih i negnijezdećih jedinki, te prosječan broj ptića po gnijezdu.

Područje monitoringa:
Monitoring morskog vranca provoditi će se na području Silbanskog grebena s obzirom da se ovdje nalazi najveća kolonija morskih vranaca u Hrvatskoj.

Metodologija:
Monitoring se sastoji se od detaljnog pretraživanja terena i prebrojavanja. Tijekom sezone gniježđenja kolonije na području istraživanja obilaziti će se u dva navrata.

Dostupne mlade ptice će se prstenovati – obilježavanje ptica s prstenom je standardna metoda u ornitologiji koja omogućava praćenje ptica. Na temelju dobivenih nalaza može se odrediti dsiperzija mladih ptica.

Sve otkrivene kolonije će se locirati pomoću GPS uređaja, a dotične zemljovide s koordinatama pronađenih kolonija kao i rezultati istraživanja biti će prezentirani u obliku studije.