O Karišnici…

Rijeka Karišnica nalazi se na području između Gornjeg i Donjeg Karina sjeverno od grada Benkovca u Zadarskoj županiji i prirodna je granica između općina Obrovac i Benkovac.

Karišnica izvire u istoimenoj špilji koja je duga oko 120 m, široka 4 – 7 m i visoka 2 – 3 m. Nakon svega 2.400 m toka Karišnica utječe u Karinsko more i na vrlo kratkom toku rijeke Karišnice brzo se izmjenjuju različita staništa okarakterizirana specifičnim vrstama koja jamče veliku bioraznolikost za ovako malo područje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije pokrenula je 2004. godine inicijativu za zaštitu dviju rijeka u karinskom zaleđu – Karišnce i Bijele koje predstavljaju vrijedan krajobraz s očuvanim staništima bitnim za očuvanje bioraznolikosti šireg područja. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) je izradio stručnu podlogu za zaštitu ovog područja te je na temelju toga Ministarstvo kulture u lipnju 2006. godine izdalo rješenje o preventivnoj zaštiti Karišnice u kategoriji značajnog krajobraza na period od tri godine.

Cilj projekta…

I. Istraživanje
Kako literaturni podaci o flori i fauni područja predviđenog za zaštitu ne postoje, a inventarizacija staništa bitna je za njegovu učinkovitu zaštitu, smatramo da se flora i fauna navedenog područja moraju istražiti u svrhu valorizacije biološke raznolikosti ovoga područja.

Naša udruga ovim projektom želi doprinijeti poznavanju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti Karišnice i okolnog kraja u obliku jednogodišnjeg istraživanja flore i faune rijeke Karišnice, s ciljem prikupljanja što većeg broja podataka o biljnim i životinjskim vrstama zastupljenim na ovom području. Svi sakupljeni podaci, kao i bogata foto – dokumentacija flore i faune Karišnice svakako će doprinijeti boljem razumijevanju bioraznolikosti rijeke Karišnice i poslužiti u njenoj daljnjoj zaštiti i promociji.

II. Promocija i edukacija
· Dizajn, tisak i distribucija promotivnog materijala – edukativni letci koji će služiti za promociju projekta i ovog kraja općenito, kao i u turističke svrhe.
· Internet stranica projekta – www.karisnica.biom.hr – Službeni portal projekta koristiti će se za njegovu promociju i sadržavati će bazu podataka o flori i fauni rijeke Karišnice kao i opsežnu foto – dokumentaciju
· Postavljanje poučne staze sa četiri dvojezične edukativne ploče uzduž toka rijeke Karišnice:

III. Osvješćivanje javnosti na problem zaštite rijeke Karišnice (sa posebnim naglaskom na močvarna staništa, ptičje i biljne vrste te vodena i podzemna staništa). Podizanje razine svijesti zajednice o potrebi zaštiti prirode i okoliša, kao i motivacija dionika da aktivno i izravno sudjeluju u istoj.

IV. Suradnja
Jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta svakako je suradnja sa lokalnim udrugama za zaštitu okoliša i stručnim udrugama koje će sudjelovati u samoj izvedbi projekta (Speleološki odsjek „Liburnija“ Planinarskog društva „Paklenica“ iz Zadra) ali i vlastima lokalne samouprave, čime se stvara mreža suradnika na području provedbe projekta koja će i nakon njegovog završetka djelovati u cilju dugotrajne zaštite područja rijeke Karišnice i okolnog kraja.

Ovakav projekt i istraživanje od velikog je značaja za očuvanje ovog malog dijela prirode, koji predstavlja važnu kariku u sveukupnoj mreži značajnih i vrijednih prirodnih bogatstava Hrvatske.

Istraživane skupine…

vodeni kornjaši (Martina Temunović, dipl.ing. biol.)
vretenaca (Ana Slavikovski, dipl. ing. biol.)
pauci (Luka Katušić, dipl. ing. biol.; Stjepan Kemfelja, aps. biol.)
fauna špilja (Tvrtko Dražina, dipl. ing. biol.)
ptice (Krešimir Mikulić, dipl. ing. biol.)
flora (Nina Vuković, dipl. ing. biol.; Tamara Kirin, aps. biol.)

Sudionici u projektu…

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

Grad Benkovac

Speleološki odsjek „Liburnija“ Planinarskog društva „Paklenica“ iz Zadra koji će voditi speleološki dio istraživanja

Vlada Kraljevine Nizozemske pružila je financijsku potporu projektu u okviru MATRA KNIP Programa

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti