Mediteranske močvare, a pogotovo poplavne livade,  jedan su od najugroženijih tipova staništa u Hrvatskoj. Glavni razlog ugroženosti poplavnih livada je propadanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti, ponajprije ekstenzivnog stočarstva, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, zatim prilagođavanje u korist turističkih i rekreacijskih potreba, prenamjena u građevinsko zemljište ili u intenzivno obrađivane poljoprivredne površine te promjene u razini podzemnih voda uslijed hidrotehničkih zahvata. Ovim aktivnostima drastično se mijenja raznolikost krajolika, ali i bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta.Vransko jezero panorama

Promjena sastava zajednica pauka nekog područja, kao posljedica narušavanja uvjeta na staništu, događa se vrlo brzo te ju je standardnim metodama istraživanja, relativno lako zapaziti.  Pauci se pojavljuju u svim tipovima terestričkih staništa i to s relativnom velikim brojem vrsta, od kojih je velik broj vrlo specijaliziran i stenovalentan. Zbog navedenih razloga, sastav zajednica pauka dobar je pokazatelj stanja i stabilnosti staništa te se ova skupina, budući da postoje jednostavne kvantitativne i kvalitativne metode uzorkovanja, vrlo često koristi kao bioindikator raznolikosti i očuvanosti kopnenih staništa, osobito travnjačkih.

  • Upravo da bi se utvrdilo stanje očuvanosti različitih tipova staništa Parka prirode Vransko jezero, tijekom 2009. i 2010. godine članovi Udruge BIOM proveli su istraživanje faune pauka na području oko Vranskog jezera.


Različiti tipovi staništa obuhvadeni ovim istraživanjem

Ciljevi projekta bili su:

  • Istražiti raznolikost faune pauka među istraživanim staništima te odrediti kvalitativni i kvantitativni sastav istražene faune
  • Procjeniti stanje očuvanosti staništa na istraženim loklaitetima na temelju sastava zajednica pauka
  • Dati prijedlog mjera za očuvanje staništa na istraženim lokalitetima s obzirom na faunu pauka
  • Dopuniti bazu podataka o fauni Parka prirode „Vransko jezero“

Rezultati

Tijekom istraživanja ulovljeno je 2273 jedinke pauka koje su svrstane u čak 133 različite vrste, od čega se njih 113 moglo odrediti sa sigurnošću.  Ovo je najveći broj vrsta koji su članovi Udruge BIOM zabilježili u dosadašnjim istraživanjima. O bogatoj i zanimljivoj fauni pauka Parka prirode Vransko jezero govorii činjenica da je 15 vrsta po prvi puta zabilježeno za faunu pauka Hrvatske.

Ženka tarantule (Hogna radiata) ulovljena u šumi

Analiza strukture zajednica pauka po plohama pokazala je da uvjeti na plohama omogućavaju razvoj prirodnih, karakterističnih zajednica pauka za tip staništa prisutan na pojedinoj plohi, odnosno pokazala je da su staništa na istraživanim lokalitetima u vrlo dobrom stanju očuvanja.

Iako je fauna pauka PP Vransko  jezero vrlo bogata te su staništa pauka dobro očuvana, primijećeno je nekoliko potencijalnih uzroka ugroženosti, koji bi, ako se nastave, mogli drastično utjecati na raznolikost faune pauka Vranskog jezera.

Oni najvažniji su:  zaraštavanje travnjačkih staništa, širenje poljoprivrednog zemljišta, nekontrolirana primjena pesticida i ostalih toksičnih kemijskih tvari na poljoprivrednim površinama, uklanjanje priobalne i vodene vegetacije te smanjenje razine i zaslanjivanje vode Vranskog jezera i okolnih kopnenih staništa uslijed neplanskog i neodrživog crpljenja slatke vode iz jezera i/ili podzemlja.


Pirata piraticus – karakterstična vrsta vlažnih staništa