Opis i Biologija istraživane vrste

 • Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – Dvoprugasti kozak
 • Porodica Dytiscidae (kozaci), Red Coleoptera (kornjaši), Insecta

Graphoderus bilineatus je 14-16 mm  veliki kozak. Tijelo mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Gornja strana mu je žuto-crna, dok je donja žućkasta ili crvenkasta. Pronotum je žut s tamnim rubovima na prednjoj i stražnjoj strani.

Mužjaci na prednjim  nogama imaju prijanjalke koje imaju ulogu tijekom razmnožavanja.

Photo: N. Turić

Biologija vrste nije u potpunosti poznata. Staništa ove vrste su veće stajaće vode koje su uz rubove obrasle vodenom vegetacijom kao i manje povremene lokve. Staništa na kojima se pojavljuje vrsta u Hrvatskoj pripadaju tipu stalnih stajaćica (NKS: A.1.1.1.) i povremenih stajaćica (NKS: A.1.2.1.). U ovu grupu staništa pripadaju plitka slatkovodna jezera, mrtvaje, riječni rukavci, bare, lokve, ribnjaci, kanali, tzv. „materijal grabe“, poplavne livade i razne druga poplavne ili zamočvarene površine.

Graphoderus bilineatus je predatorska vrsta koja se hrani ličinkama ostalih kukaca i malim rakovima. Odrasle jedinke su odlični plivači. Po nekim autorima, odrasli prezimljuju na kopnu, dok po nekima u vodi. Odrasli su dobri letači, tako da usred nepovoljnih uvjeta mogu migrirati do drugih vodenih staništa.

Photo: M. Temunović

Status zaštite

Ova vrsta je u potpunosti nestala ili je u značajnom opadanju brojnosti u većem dijelu svog Europskog areala.

Prema IUCN-ovoj listi ova vrsta je u kategoriji pred izumiranjem, a u kategoriji ugroženosti je osjetljiva (VU) što znači da postoji visoki rizik od izumiranja. Prema Bernskoj konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (NN 6/2000) u drugom dodatku koji obuhvaća strogo zaštićene životinjske vrste navedena je i vrsta Graphoderus bilineatus (Coleoptera, Dytiscidae). Također, vrsta se nalazi i na Prilogu II i Prilogu IV Direktive Vijeća 92/43/EEZ  o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Natura 2000 vrsta)

U većini Europskih zemalja ova je vrsta zaštičena zakonom.

Razlozi ugroženosti

Razlozi ugroženost ove vrste su promjene u vodnom režimu (odvodnjavanje, regulacija vodotoka i dr.), različite fizičke promjene pod utjecajem čovjeka npr. zatrpavanje i zagađenje malih vodenih površina ili prirodno zaraštavanje, osobito manjih močvarnih staništa. Još jedan od važnijih razloga ugroženosti je i eutrofikacija, kao proces obogaćivanja vode nutrijentima uslijed čega se ubrzano razvijaju primarni producenti i takve vodene površine ubrzo zaraštavaju, te naposljetku presuše. Kao jedan od vrlo vjerojatnih razloga opadanja brojnosti ove vrste navedena je također prevelika gustoća populacija riba i močvarnih ptica koje se njome hrane.

Raširenost vrste u Europi

Graphoderus bilineatus je palearktička vrsta, raširena u južnom dijelu Skandinavije (srednja i južna Švedska, Danska, Finska, Norveška, Rusija), u srednjoj Europi (Belgija, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Njemačka, Francuska, Slovačka, Češka, Mađarska, Poljska) kao i u sjevernim dijelovima južne Europe (Portugal-vjerojatno izumro, Italija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna gora, Slovenija).
Na području srednje Europe populacije ove vrste su pred izumiranjem i iznimno se rijetko pronalaze.

raširenost vrste prema podacima sa Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/)

Raširenost vrste u Hrvatskoj

Raširenost vrste u Hrvatskoj nije u potpunosti poznata. Prema dostupnoj literaturi vrsta Graphoderus bilineatus je u Hrvatskoj do 2010. godine bila zabilježena sporadično samo četiri puta: na području Varaždina na lokalitetu Paukovec 1907. godine (ovaj primjerak se nalazi u zbirci R. Koščec na Entomološkom odjelu Gradskog muzeja Varaždin; Šerić Jelaska i sur. 2008), na području Slavonije u Migalovcima kod Požege 1943. godine (ovaj primjerak nalazi se u Nacionalnom muzeju u Pragu; Gueorguiev 1965), na Dravi kod Belišća 1990. godine (Kajzer 2001), te u novije vrijeme 2005. godine u Parku prirode Kopački rit (primjerak se nalazi u entomološkoj zbirci Odjela za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Turić i sur. 2012).

Cilj istraživanja

Osnovni ciljevi ovog višegodišnjeg projekta su utvrditi prisutnost vrste Graphoderus bilineatus na području dosadašnjih povijesnih nalaza, kartirati rasprostranjenost vrste u kontinentalnoj biogeografskoj regiji u Hrvatkoj (pretraživanjem potencijalnih staništa na kojima se vrsta pojavljuje), te praćenje populacija na odabranim postajama (monitoring). Prikupljanje ovih podataka nužno je za ocjenu stanja očuvanosti vrste Graphoderus bilineatus sukladno članku 17. Direktive o staništima. S obzirom da je vrsta na području Hrvatske, kao i u susjednjim zemljama vrlo rijetka i ugrožena, te se Hrvatska između ostaloga nalazi na južnoj granici areala ove vrste u Europi, podaci prikupljeni ovim istraživanjem nužni su i za učinkovitiju zaštitu ove ugrožene vrste.

Područje istraživanja obuhvaća:

 • Lonjsko polje
 • Odransko polje
 • Kopački rit
 • Spačva
 • Drava
 • Sunjsko polje
 • Jelas Polje
 • regionalni park Mura-Drava

Osnovna ideja projekta je na svakom lokalitetu pretražiti i aktivno uzorkovati što više pojedinih postaja (rukavaca, lokava, ribnjaka, poplavnih livada i drugih tipova stajaćih voda koje se navode kao pogodno stanište ove vrste).

Popularizacija

U svrhu popularizacije ove vrste izradili smo po narudžbi jedinstveni bedž s motivom Dvoprugastog kozaka koji možete dobiti :)


 • Voditeljice projekta:

dr. sc. Martina Temunović

dr. sc. Nataša Turić

Ovaj projekt financiran je od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode i Hrvatskih voda