Obrazloženje projekta

Travnjaci u Hrvatskoj su poluprirodna staništa koja uvelike obogaćuju biološku i krajobraznu raznolikost. Međutim, zbog propadanja tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti ti su travnjaci veoma ugroženi pa imaju prioritet u zaštiti na nacionalnoj i europskoj razini. Trenutno najveća prijetnja biološkoj raznolikosti travnjaka u Hrvatskoj je napuštanje zemljišta i livada košanica, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, čime se drastično mijenja raznolikost krajolika, ali i bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta. Najkritičniji slučajevi napuštenih zemljišta su pašnjaci na većim nadmorskim visinama i livade na strmim padinama.

Na Medvednici, uz problem nestajanja tradicionalne poljoprivrede, sve je prisutniji negativan antropogeni pritisak u obliku velikog broja turista i uređivanja skijališta. U svrhu rekreacijskih i sportskih aktivnosti posjetitelja, travnjaci se u vršnoj zoni Medvednice često kose i ne dopušta se prirodan razvoj livadnih zajednica.

Na travnjacima velik dio životinjske biomase čine pauci i kornjaši. Zbog složenih odnosa, među kojima je najsnažniji odnos predator-plijen, kornjaši i pauci čine mnogostruko povezanu, ali vrlo krhku ekološku mrežu. Svako narušavanje prirodnih uvjeta dovodi do poremećaja međusobnih odnosa te do promjene sastava ovih zajednica. Zbog navedenih razloga, sastav zajednica pauka i kornjaša dobar je pokazatelj stanja i stabilnosti staništa te se ove skupine vrlo često koriste kao bioindikatori stanja ovog tipa staništa.

Budući da su dosadašnja istraživanja kornjaša na Medvednici obuhvatila samo šumske zajednice (Durbešič, Vujčić-Karlo, Bukvić, 1990/1991), a fauna pauka gotovo da nije niti istraživana, smatramo da će ovo istraživanje znatno doprinijeti poznavanju ovog dijela faune, ukazati na vrijednost zaštite ovakvih staništa te u konačnici pomoći u kreiranju plana upravljanja i zaštite ovog vrijednog izvora bioraznolikosti.


Ciljevi projekta:

  • Inventarizirati faunu kornjaša i pauka nekoliko različitih livadnih staništa na području Parka prirode Medvednica
  • Istražiti raznolikost faune kornjaša i pauka floristički vrijednih livada, kao i onih koje se koriste u skijaške svrhe, te odrediti kvalitativni i kvantitativni sastav istražene faune
  • Vrednovati istražene livadne zajednice kao staništa kornjaša i pauka s obzirom na biološku raznolikost ovih skupina koju podržavaju.