Povremene i stalne lokve u mediteranskom području, gdje prevladavaju suha staništa, s ekološkog su gledišta veoma važno stanište jer predstavljaju utočište za mnoge močvarne i vodene, katkada rijetke, biljke i životinje, čime znatno pridonose biološkoj raznolikosti područja (Topić i sur. 2006).

Mediteranske povremene lokve prioritetni su tip staništa među ugroženim stanišnim tipovima Hrvatske i NATURA 2000 mreže EU (Natura 2000 kod 3170, Direktiva o staništima 92/43/EEC), što znači da predstavljaju tip prirodnog staništa kojem prijeti nestanak razmjerama njegovog prirodnog raspona.

U lokvama nalazimo zanimljivu i raznoliku faunu vodenih kukaca koji mogu poslužiti kao indikatori kakvoće vode.  U stajačicama vodeni kornjaši čine dominantni dio faune vodenih beskralješnjaka i često služe u procjeni konzervacijskog statusa ovog tipa vodenih staništa.

Tijekom preliminarnih istraživanja flore i faune Parka Prirode Lastovsko otočje u 2007. godini, u lokvi na Lastovu zabilježen je primjerak vrste Cybister tripunctatus africanus – vrsta koja je srodna obrubljenim kozacima i koja dosad nije bila zabilježena za područje Republike Hrvatske. Navedeni nalaz ističe posebnosti faune na Lastovu, kao otoka na pučini, te ukazuje na mogućnost otkrivanja novih vrsta vodenih kukaca za faunu Hrvatske.

Cilj našeg projekta je sustavno istraživanje desetak lokava na Lastovu kako bi se dobio uvid u zajednicu vodenih kornjaša koja u njima živi.

  • Voditelj projekta:

Martina Temunović, dipl.ing.biol.

Ovaj projekt financiran je od strane Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje«