Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi vrste kornjaša koje nastanjuju različite tipove staništa na području PP „Učka“ kako bi se nadopunio popis vrsta za istraživano područje, te prema Crvenom popisu trčaka RH utvrditi prisutnost zaštićenih svojti kao i udio endema.

Dobiveni podaci mogu se koristiti u vrednovanju istraživanog prostora, te s obzirom da je riječ o zaštićenom području, kao polazište i smjernica za upravljanje parkom s ciljem što kvalitetnije zaštite i očuvanja prirode.

Sastav, brojnost i morfološke karakteristike određenih skupina kornjaša odražavaju razlike između stanišnih tipova, kao i ekološke promjene na određenom području, te se stoga uzimaju kao bioindikatori u vrednovanju mnogih kopnenih staništa. Posebno treba istaknuti potencijal kornjaša u praćenju (monitoringu) planinskih sustava, jer su promjene u rasprostranjenosti planinskih vrsta kao odgovor na temperaturne promjene dobri pokazatelji klimatskog zatopljenja.

Privremena lokva u PP Učka

Za ostvarivanje ciljeva ovog projekta neophodno je obraditi što veći broj različitih staništa. Inventarizacija kornjaša u PP Učka planirana je  kao višegodišnje istraživanje, gdje će tijekom svake godine uzorkovanje biti usmjereno na staništa istog glavnog tipa:

1. godina: vodena staništa – 14 lokaliteta, od čega tri potoka i 11 lokava
2. godina: šumska staništa – 12 lokaliteta u 6 različitih šumskih zajednica
3. godina: otvorena nešumska staništa (livade, pašnjaci, ruderalna staništa ) – 30 lokaliteta

Ukupno je u razdoblju od 2007. do 2010. godine uzorkovano na 56 lokaliteta.

Lovna posuda

Metodologija

U različitim tipovima staništa korištene su različite metode lova i potrebna oprema:

 • metode lovnih posuda
 • potezi D-mrežom
 • lov vodenim zamkama
 • lov Barberovim lovnim posudama
 • košnja pomoću entomološke mreže – metoda “kečera”
 • stresanje s drveća
 • hvatanje rukom

Izolacija materijala na terenu iz  “kracera”

Laboratorijski dio istraživanja obuhvaćao je izolaciju uzorkovanog materijala, sortiranje po višim sistematskim kategorijama i determinaciju do vrste koristeći specijalističke kljuceve,  te komparativno na materijalu iz zbirki Prirodoslovnog Muzeja u Rijeci.

Iz prikupljenog materijala biti će načinjena i reprezentativna zbirka kornjaša PP Učka.

Košnja kečerom na livadi

Preliminarni rezultati

Za područje parka utvrđeno je do sada 212 vrsta kornjaša. Broj kornjaša zahvaćen ovim istraživanjima nije konačan, već se očekuje njihov porast s daljnjim sistematiziranim uzorkovanjem na staništima prisutnim na području parka a koja nisu obrađena unutra ovoga projekta, te popisom materijala koji je pohranjen u Zbirkama PM u Rijeci.

Vrsta Carabus variolosus nodulosus

Rijetke, endemske i zaštićene vrsta kornjaša zabilježene u Parku prirode Učka

Prema Crvenom popisu trčaka RH utvrđene su tri vrste trčaka koje imaju status ranjivosti (VU), dok je 6 zabilježenih vrsta gotovo ugroženo (NT).

Vrste s Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore:

 • Morimus funereus
 • Rosalia alpina
 • Lucanus cervus
 • Carabus variolosus nodulosus

Morimus funereus na području Parka prirode Učka

Voditeljica projekta:

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska

slucija@biol.pmf.hr