Rijeka Krka svojim geografskim položajem povezuje u svoje poriječje područje od podinarja do primorskog dijela.  Zahvaljujući takvom položaju i mozaičnoj strukturi različitih staništa koja se izmjenjuju duž njenog toka, te jednistvenim hidrološkim, fito i zoogeografskim značajkama na relativno malom prostoru, Rijeka Krka i njeno poriječje je izuzetno zanimljivo za istraživanja biološke raznolikosti.

Entomološka istražiavnja faune kornjaša na području Dalmacije započinju početkom 19. stoljeća.  Na području Parka očekujemo značajan udio endemičnih vrsta, te neke vrste kornjaša koje se nalaze na popisu NATURA 2000, IUCN listi za područje Europe, te na Crvenom popisu svojti trčaka Hrvatske. S obzirom da je riječ o specifičnim stanišnim uvjetima uz obalni pojas toka rijeke, a i samog toka očekujemo veliki broj stenovalentnih vrsta, koje su svojom biologijom i ekologijom vezane uz takve tipove staništa.

Uzorkovanje kornjaša na slapištima Krke pomoću “kracera”

Istraživanja faune kornjaša na području parka su važna prvenstveno u cilju utvrđivanja sadašnjeg stanja što može biti smjernica za očuvanje endemičnih i zaštićenih vrsta.

Svrha ovog istraživanja je utvrditi vrste kornjaša u različitim staništima na području Nacionalnog Parka “Krka”, koristeći više lovnih metoda tijekom vegetacijske sezone. Faunistička istraživanja obuhvaćala bi uzorkovanje u obalnom pojasu uz tok rijeke Krke kao i nekim njenim pritocima te dijelom i u vodenim staništima (okolnim rukavcima, lokvama i dijelu toka rijeke Krke od izvora prema ušću).


Očekivani rezultat je popis utvrđenih vrsta kornjaša na istraživanim lokalitetima, analiza statusa zaštite (NATURA 2000 vrsta, Crveni popis) te povezanost vrste sa određenim staništima kao i važnost očuvanja pojedinog staništa kako bi se dobiveni podaci mogli koristiti u planiranju upravljanja parkom s ciljem očuvanja biološke raznolikosti.

Uzorkovanje kornjaša na livadi u NP Krka pomoću metode “kečera”

Voditeljica projekta:

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska

slucija@biol.pmf.hr