Udruga BIOM dobrovoljna je, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom.

Udruga BIOM osnovana je 2006. godine s ciljevima:

  • podizanja svijesti javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju i zaštiti okoliša
  • zaštite prirode i okoliša
  • zaštite divljih ptica i njihovih staništa
  • djelovanja na području znanstvenog i stručnog istraživanja flore, faune i staništa

Navedene ciljeve ostvarujemo kroz niz aktivnosti poput:

  • provođenje edukacijskih aktivnosti organiziranjem javnih predavanja, tribina, izložbi, konferencija, tečaja, seminara, radionica, promicanjem i popularizacijom biologije te ostalih prirodnih znanosti
  • izrada i izdavanje edukacijskih materijala (brošura, knjiga, postera, kalendara, letaka, priručnika i poučnih tabli)
  • suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • znanstveno – stručna istraživanja (inventarizacija, biomonitoring i praćenje stanja biološke raznolikosti)
  • upotpunjavanje baze podataka o biološkoj raznolikosti Republike Hrvatske
  • istraživanja u svrhu izrade stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja, stručnih podloga za izradu akcijskih planova ugroženih vrsta, te u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološke mreže NATURA 2000

logo_biom_veliki_kvadratan